linux的问题

1)如何查看 Linux 系统当中所有已经挂载硬盘容量不 inodes ? df –k, df –i, 2)如何查看目前所在目录所有档案占用硬盘空间,此外,如何仅输出结果? du -k, du –i, du -s 3)新增一个 par...查看全文

【linux的问题】内容共 240 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
写文章