java的nextline

java中的next()和nextLine()还是有很大区别的。next()一定要读取到有效字符后才可以结束输入,对输入有效字符之前遇到的空格键、Tab键或Ent...查看全文

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

java的nextline

java中的next()和nextLine()还是有很大区别的。next()一定要读取到有效字符后才可以结束输入,对输入有效字符之前遇到的空格键、Tab键或Enter键等结束符,next()方法会自动将其去掉,只有在输入有效字符之后,next()方法才将其后输入的空格键、Tab键或Enter键等视为分隔符或结束符。完整标记的前后是与分隔模式匹配的输入信息所以next()不能得到带空格的字符串,儿...

写文章