ClickHouse大数据实战课程,本课程基于ClickHouse最新稳定版本进行讲解,着重讲解ClickHouse大数据技术理论与实战。课程全面包含ClickHouse核心概念、ClickHouse架构设计、ClickHouse数据实时查询、MergeTree表引擎底层原理、ClickHouse集群部署、ClickHouse副本与分片读写原理、ClickHouse与Kafka、MySQL、Spark、Flink等集成开发以及ClickHouse全流程大数据项目实战等内容,让大家从基础到实战系统快速掌握ClickHouse大数据分析技术。