scp yunwei@182.92.70.170:/home/yunwei/bbs.sql.gz .