Java Pet Store 2.0火热登场,加入了wen2.0元素,构建于java EE5之上,部署简单,性能大大提升,我截了两张图片以飨读者,当然大家可以自己玩玩.


       1.首页:

Java Pet Store 2.0体验_Java


2.宠物页面:


Java Pet Store 2.0体验_Java_02


                感觉起来,确实舒服了很多.........