registry2.x版本比1版本的速度快而且加了认证

环境规划:

192.168.0.167Registry
192.168.0.168client

192.168.0.167

1.安装并启动docker

#添加yum源
[root@Registry ~]# sudo tee /etc/yum.repos.d/docker.repo <<-'EOF'
[dockerrepo]
name=Docker Repository
baseurl=
enabled=1
gpgcheck=1 
gpgkey=
 EOF
#安装Docker
[root@Registry ~]# yum install docker-engine
#启动Dcoekr
[root@Registry ~]# service docker start

2.拉取本地私有仓库registry    #registry:2.1.1是2版本

[root@Registry ~]# docker pull registry:2.1.1

3.基于私有仓库镜像运行容器

[root@Registry ~]# docker run -d -v /opt/registry:/var/lib/registry -p 5000:5000 --restart=always --name registry registry:2.1.1

5.访问私有仓库

[root@Registry ~]# curl 127.0.0.1:5000/v2
{"num_results": 0, "query": "", "results": []}    #私有仓库为空,没有提交新镜像到仓库中

6.从Docker HUB 上拉取一个镜像测试

[root@Registry ~]# docker pull busybox

7.创建镜像链接为基础镜像打个标签

[root@Registry ~]#  docker tag busybox 192.168.0.167:5000/busybox

8.修改docker配置文件,指定私有仓库url

#修改配置文件
[root@Registry ~]#  vim /lib/systemd/system/docker.service 
ExecStart=/usr/bin/docker daemon -H fd://  --insecure-registry 192.168.0.98:5000
#重启Docker
[root@Registry ~]# systemctl daemon-reload  && systemctl restart docker

9.上传镜像到本地私有仓库

docker push 192.168.0.167:5000/busybox

10.查看私有仓库是否有对应的镜像

浏览器访问 192.168.0.167:5000/v2/_catalog

192.168.0.168

1.安装并启动docker

····省略

2.修改docker配置文件,指定私有仓库url

[root@localhost ~]# vim /lib/systemd/system/docker.service 
修改此行
ExecStart=/usr/bin/docker daemon -H fd://  --insecure-registry 192.168.0.98:5000'
[root@localhost ~]# systemctl daemon-reload  && systemctl restart docker

3.测试,下载刚才上传的镜像

[root@localhost ~]# docker pull 192.168.0.167:5000/busybox