SQL>spool  tiaoshi.txt
SQL>conn /as sysdba
SQL>archive log list ;
SQL>alter database archivelog
SQL>spool off
 
这样,在sql 提示符下所做的调试语句都会在tiaoshi.txt 文件里面。这样可以方便我们以后查看oracle 出错信息。方便维护。