ThinkPad T61 装上Vista系统后找不到摄像头图标(好像所有装Vista系统的都有此问题),在XP下,只要点开“我的电脑”就能看到摄像头图标,而在Vista下看不到,不能调用摄像头,但是通过QQ进行视频聊天可以启用摄像头,从网上了解到可以通过第三方软件在Vista下调用摄像头,GOOGLE的Picasa2软件就有此功能。
       Picasa2是一款图片处理软件,功能比较强大,安装该软件后启动软件,点击左上角的“导入”,如下图:
 
然后点击“选择设备”,在出现的下拉菜单中选择您的摄像头,如果没有就选择“USB Video Device”:
 
这样就能打开摄像头了:
 
网络上还有很多方法,但是我只用这个能打开我的摄像头,如果觉得这个方法不太好,可以尝试更好的方法,此方法供大家参考。
 
                                                                                                       2008-3-29 武汉武昌