Zuul Server 程序入口

org.springframework.cloud.netflix.zuul.web.ZuulController是Spring Cloud Netflix模块封装的Zuul Server的入口,ZuulServlet是Zuul的入口程序,还有一个ZuulServletFilter,是Filter风格的程序入口,Spring Cloud是封装的ZuulServlet。
ZuulServerAutoConfiguration里配置了ZuulController Bean。

FAQ

跨域

在多个微服务的情况下,Zuul Server和资源服务器都是分开的,如果Zuul Server里配置了跨域,微服务项目里也配置了跨域,会报如下的错误:

Spring Cloud Zuul_java


解决方案,参考Spring Cloud#微服务+Zuul时的跨域问题