Leetcode 724. 寻找数组的中心下标(可以,一次过)_leetcode
给你一个整数数组 nums ,请计算数组的 中心下标 。

数组 中心下标 是数组的一个下标,其左侧所有元素相加的和等于右侧所有元素相加的和。

如果中心下标位于数组最左端,那么左侧数之和视为 0 ,因为在下标的左侧不存在元素。这一点对于中心下标位于数组最右端同样适用。

如果数组有多个中心下标,应该返回 最靠近左边 的那一个。如果数组不存在中心下标,返回 -1 。

示例 1:

输入:nums = [1, 7, 3, 6, 5, 6]
输出:3
解释:
中心下标是 3
左侧数之和 sum = nums[0] + nums[1] + nums[2] = 1 + 7 + 3 = 11
右侧数之和 sum = nums[4] + nums[5] = 5 + 6 = 11 ,二者相等。

示例 2:

输入:nums = [1, 2, 3]
输出:-1
解释:
数组中不存在满足此条件的中心下标。

示例 3:

输入:nums = [2, 1, -1]
输出:0
解释:
中心下标是 0
左侧数之和 sum = 0 ,(下标 0 左侧不存在元素),
右侧数之和 sum = nums[1] + nums[2] = 1 + -1 = 0

提示:

  • 1 <= nums.length <= 10^4
  • -1000 <= nums[i] <= 1000

Code:

class Solution {
public:
int pivotIndex(vector<int>& nums) {
int left=0;
int right=0;
for(int i=0;i<nums.size();i++)
{
if(i!=0)
left=accumulate(nums.begin(),nums.begin()+i,0);
right=accumulate(nums.begin()+i+1,nums.end(),0);

// cout<<left<<" "<<right<<endl;
if(left==right)
return i;
}
return -1;
}
};