apache 2.2

在httpd-vhosts.conf里怎么配置一个域名都访问一个地方。

现在我的做法是配置三个VirtualHost,很正常,就是想把他们都整在一起。

试了一下:ServerName kj.scsyyjxh.org kj.scsyx.com kj.scsyx.org
这样做不行。

哪位知道怎么做。

<VirtualHost *:80>
ServerName kj.scsyyjxh.org
ProxyPass / http://localhost:89/
ProxyPassReverse / http://localhost:89/
</VirtualHost>


<VirtualHost *:80>
ServerName kj.scsyx.org
ProxyPass / http://localhost:89/
ProxyPassReverse / http://localhost:89/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName kj.scsyx.com
ProxyPass / http://localhost:89/
ProxyPassReverse / http://localhost:89/
</VirtualHost>
[color=red]在apache的虚拟主机中,如果书写了。ServerAlias www.cq.com www.gd.com这样的语句,就可以给虚拟主机增加多个域名,而且这些域名都访问同一个站点。[/color]
<VirtualHost *:80>
ServerName kj.scsyyjxh.org
ServerAlias kj.scsyx.com kj.scsyx.org
ProxyPass / http://localhost:89/
ProxyPassReverse / http://localhost:89/
</VirtualHost>

ServerAlias kj.scsyx.com kj.scsyx.org //加上这个