int main()
{
int a[5][5];
//5行5列的整型数组
//00 01 02 03 04 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44
//| | | | | | |
// p[0] p[1] p[2] p[4] p[4][2] a[4][2]
int(*p)[4];
//整型数组指针,加一跳过四个字节
p = a;//类型不符合,会报错,但还能运行
printf("%p,%d\n", &p[4][2] - &a[4][2], &p[4][2] - &a[4][2]);
//指针减去指针得到他们中间的元素个数,即-4
//%p的结果打印的是补码的直接值,把-4从原码转换成补码,按照无符号数十六进制输出
return 0;
}