js是编程语言有很强的的逻辑性在里面: 实现这个要求的思路  先怎么做后怎么做

我们需要一个临时变量 帮我们

把a1 给临时变量 c

把a2 里面的李四给a1

把临时变量里面的值给a2

<script>
var c;
var a1 = "张三";
var a2 = "李四";
c = a1;
a1 = a2;
a2 = c;

console.log(a1);
console.log(a2);
</script>