gcd是什么?

   

gcd算法理解_库函数

 

 
 有什么用?

求两个数的最大公约数(最大公因子)

举例子:

1和7的最大公因子(最大公约数)就是1

2和8的最大公因子(最大公约数)就是2

4和6的最大公因子(最大公约数)就是2

12和46的最大公因子(最大公约数)就是2


 

 

 

怎么实现?

代码:

gcd算法理解_最大公约数_02

 

 

 

 

 

怎么使用?

写好了函数直接调用

gcd算法理解_库函数_03

 或者直接调用C++的库函数:

__gcd()

__gcd(x,y)

 

 

 

 


 

 

 

 

要不要记忆?

打算法竞赛的同学不需要刻意背诵,遇到的时候就背一背写一写,写多了就记住了。