LayoutParams para;

        para = image.getLayoutParams();

        

        para.height = 300;

        para.width = 300;

        imageView.setLayoutParams(para);