uses ShlObj;

写入ShAddtoRecentDes(SHARE_PATH,pchar('C:\1.txt'));