RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++

 

RationalDMIS 7.1  注册表设置路径如下图:

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_02

 

这是一个注册表功能程序, 帮助用户改变 RationalDMIS 注册表设置。

 

程序设置:CTRL+D

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_03

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_04

 

 

 

(1)UI显示相关设置

 

         机器检查报告显示

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_05

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_06

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_07

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_08

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_09

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_10

 

程序秒表

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_11

 

DCC执行程序秒表功能,可最多纪录连续三个时间。

点击执行程序按钮开始计时,执行完程序结束计时。

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_12

 

(2)元素相关设置

 

角度点/边角点显示

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_13

 

构造直线算法设置

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_14

 

(3)CAD相关设置

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_15

 

(4)公差计算相关设置

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_16

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_17

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_18

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_19

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_20

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_21

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_22

 

(5)测头相关设置

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_23

 

(6)驱动程序相关设置

 

是否使用标准I++协议

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_24

 

(7)其余相关设置

 

扩展DMIS显示

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_25

显示CRD记录

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_26

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_27

 

 

RationalDMIS 7.0   32位版本 程序设置:

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_28

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_29

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_30

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_31

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_32

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_33

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_34

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_35

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_36

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_37

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_38

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_39

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_40

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_40

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_42

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_43

 

RationalDMIS 7.0 64位版本程序设置:

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_44

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_45

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_46

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_47

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_48

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_49

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_50

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_51

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_52

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_53

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_54

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_55

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_56

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_57

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_58

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_59

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_60

 

RationalDMIS7.1程序设置

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_61

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_62

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_63

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_64

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_65

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_66

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_67

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_68

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_69

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_70

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_驱动程序_71

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_72

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_73

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_74

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_75

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_执行程序_76

 

 

 

 

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_角点_77

RationalDMIS 7.1 注册表编辑器(KNeptuneConfig)_i++_78