WIN7兼容性

关闭程序兼容性助手 方法一:运行 – gpedit.msc – 用户配置 – 管理模板 – Windows组件 &n...查看全文

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

WIN7兼容性

关闭程序兼容性助手 方法一:运行 – gpedit.msc – 用户配置 – 管理模板 – Windows组件 – 应用程序兼容性 – 关闭程序兼容性助理设置“已启用” 方法二:计算机 – 管理 – 服务 – 禁用Program Compatibility Ass

写文章