VM友科

元(元函数、元类和元成员函数)​         有些情况下,允许特定的非成员函数访问一个类的私有成员,同时仍阻止一般的访问,这是很方便做到的。例如被重载的操作符,如输入或输出操作符,经常需要访问类...查看全文

【VM友科】内容共 240 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
写文章