tcp

    TCP提供了一种可靠的面向连接的字节流运输服务。TCP过程将用户数据打包成报文段发送数据启动一个定时器另一端对收到的数据进行确认,对失序的数据重新排序,并丢弃重复数据提供端到端的流量控制...查看全文

【tcp】内容共 240 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
写文章