tc

TC的新建文件夹     (建立多个文件夹(a|b),建立一个文件夹路径(a\b)) [TC]->[重命名]->[(下一步)]     加载重命名的结果,以备后续重命名操作使用。这在对同一组文件应用多个重命名规则时有用。快捷...查看全文

【tc】内容共 240 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
写文章