hcie路由交换题库

前言: 交换网络为了避免单点故障,通常接入交换机与交换机之间通常要两条或者两条链路连接,但是这样会很容易产生环路,进而产生广播风暴,mac地址表震荡等对网络有重大危害的机制,思科和华为的设备默认STP就已经...查看全文

【hcie路由交换题库】内容共 240 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
写文章