cacti

          cacti安装好了之后就可以配置如何监控了!初次登陆cacti的时候要求用户名是admin 密码是admin 要求修改密码下面我们来对公网上一台正在运行...查看全文

【cacti】内容共 240 条
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
写文章