git简介:
git是分布式代码管理工具,具有 合并、追加、回滚等功能。
git 相关命令:
1、查看当前有多少分支
git
2、钱换到master分支
git

3、创建一个Erick分支,(注意要切换到master才能创建,否则成了其他分支的分支 了)
git
4、添加一个Erick 文件

git
git

5、从缓存里删除Erick文件
git
6、合并Erick分支
git
7、查看被合并的分支
git