keytool -genkey -alias tomcathttps -keypass 123456 -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 365 -keystore  metrox.p12

-alias : 证书别名

-keypass:证书密码

-keyalg:证书算法

-keysize:证书容量

-validity:证书有效期天数

-keysote: 证书保存名

-genkey:生成证书文件