add key

sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.edu --recv-keys 5072E1F5

#add sources

sudo sh -c 'echo "deb http://repo.mysql.com/apt/ubuntu/ xenial mysql-5.7" >> /etc/apt/sources.list.d/mysql.list'

#update

apt update

#install

apt mysql-server mysql-client