su是swith user的缩写,在Linux中 su 命令可让用户暂时变更登入的身份,除 root 外变更时须输入所要变更的用户帐号与密码。

  1. 语法

su [参数] [-] [用户帐号]

  1. 功能

变更用户身份,若不指定用户帐号,则预设变更为root

  1. 用法

su root 切换后,不改变环境变量

[tomma@localhost ~]$ su root
Password:

# 切换后,查看当前的目录还是在原来的用户下
[root@localhost tomma]# pwd
/home/tomma


# 默认切换 root
su -

su -root 切换后,改变环境变量

[tomma@localhost ~]$ su - root
Password:

# 切换后,家目录也改变了
[root@localhost ~]# pwd
/root