AudioUnit 提供快速、模块化的音频处理,适用于在已下的一些情况:

  • 实时的音频I / O(输入和输出),如用于VoIP(Voice over Internet Protocol )应用程序

  • 播放合成的声音,如音×××戏或合成器

  • 使用特定功能的audio unit , 如回声消除、混合、音调均衡

  • 一种处理链的架构,让音频处理模块组装成灵活的网络。


iOS 提供已下特定功能的 audio unit:

iOS  Audio Unit 的简介_iOS audio unit

iOS  Audio Unit 的简介_iOS audio unit _02