ACL  任何一个文件的权限他的权限都不可能超过mask权限
ACL权限设置主要有俩种,一是直接将挂载硬盘信息写入开机挂载,方法如下:
/dev/vdc1  /mnt ext4 acl 0 0
第二种是在硬盘创建好以后,改变分区信息,tune2fs -l /dev/vdc1(查看)
tune2fs -o acl /dev/vdc1此时默认挂载权限已经改变
当拥有ACL权限的硬盘挂载上去以后,应用setfacl 和   getfacl 来修改和查看属性信息           setfacl -o u:st:rwx file