#!/bin/sh
mount /dev/cdrom /media/       &>/dev/null
cd /media/Server
rpm -ivh vsftpd-2.0.5-10.el5.i386.rpm       &>/dev/null
rpm -ivh db4-utils-4.3.29-9.fc6.i386.rpm    &>/dev/null
echo "zhangsan
123.com
lisi
123.com
wangwu
123.com" > /etc/vsftpd/vusers.list
db_load -T -t hash -f /etc/vsftpd/vusers.list /etc/vsftpd/vusers.db
chown 600 /etc/vsftpd/vusers.*
useradd -d /var/ftproot -s /sbin/nologin virtual
chmod 755 /var/ftproot/
ls -lh /boot > /var/ftproot/vutest.file
echo "#%PAM-1.0
auth         required     pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vusers
account      required     pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/vusers" > /etc/pam.d/vsftpd.vu
echo "anonymous_enable=NO
local_enable=YES         
anon_umask=022          
write_enable=YES
guest_enable=YES         
guest_username=virtual   
dirmessage_enable=YES
xferlog_enable=YES
connect_from_port_20=YES
xferlog_std_format=YES
listen=YES
pam_service_name=vsftpd.vu  
userlist_enable=YES
tcp_wrappers=YES" > /etc/vsftpd/vsftpd.conf
echo "user_config_dir=/etc/vsftpd/vusers_dir" >> /etc/vsftpd/vsftpd.conf
mkdir /etc/vsftpd/vusers_dir/
cd /etc/vsftpd/vusers_dir/
echo "anon_upload-enable=YES
anon_mkdir_write_enable=YES" > zhangsan
touch lisi
service vsftpd restart   &>/dev/null
 
意:在做之前需要准备vsftpd软件包,可以下载最新版本的,也可以通过挂载Red Hat 5的光盘,然后找到DHCP软件包,进行安装。脚本里面的配置你只需根据实际情况进行修改即可使用。