domain user权限:

   1、client

       1.1 (默认)只能在c:建立文件夹,无法建立和修改文件

       1.2 (默认)在c:\windows在建立文件夹和建立修改文件都不行

       1.3 (默认) 不经允许的软件无法发布