php檔用dreamweaver UTF-8 no Bom 存檔 , 用notepad存做utf-8 會令amfphp報錯"invalid amf message".
php.ini
default_charset = "utf-8"
my.ini
default-character-set = utf8
character_set_server =  utf8
gateway.php
$gateway->setCharsetHandler( "iconv", "UTF-8", "gbk" );
將input 轉為utf8
$ID = iconv("gbk","utf-8",$ID);
$ID = iconv("BIG5","utf-8",$ID);
INSERT VALUES 時,記得
SET NAMES "UTF8";
查看mysql 現時charset
mysql> show variables like "character%";
+--------------------------+---------------------------------------------------------+
| Variable_name            | Value                                                   |
+--------------------------+---------------------------------------------------------+
| character_set_client     | utf8                                                    |
| character_set_connection | utf8                                                    |
| character_set_database   | big5                                                    |
| character_set_filesystem | binary                                                  |
| character_set_results    | utf8                                                    |
| character_set_server     | utf8                                                    |
| character_set_system     | utf8                                                    |
| character_sets_dir       | C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.1\share\charsets\ |
+--------------------------+---------------------------------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)
還有collation編碼
mysql> SHOW VARIABLES LIKE 'collation_%';
+----------------------+-----------------+
| Variable_name        | Value           |
+----------------------+-----------------+
| collation_connection | utf8_general_ci |
| collation_database   | big5_chinese_ci |
| collation_server     | utf8_general_ci |
+----------------------+-----------------+
3 rows in set (0.02 sec)