1Kb=1024b
        1Mb=1024kb
        1GB=1024Mb
        1T=1024GB
        理论上这样算,但是现在硬盘厂商都是按照1G=1000M去算的,所以现在80G的硬盘在系统检测出来的大概都是76G多
        1GB=1024MB=1024×1024KB=1024×1024×1024B
        M和MB都是一个意思、就是兆。
        1GB=1024MB=1024×1024KB=1024×1024×1024B
        B=字节
        K=千
        M=兆
        G=千兆
        理论这样算,但是现在硬盘厂商都是按照1G=1000M去算的,所以现在80G的硬盘在系统检测出来的大概都是76G多
        1B等于多少字节?
        1B等于8字节吗?能用这个公式表示吗?1B=8bit
        你说的公式是对的!一个字节由八个二进制位表示。
        不过bit是字位,不是字节。
        字节用英文byte表示。
        一个字节由八个二进制位表示。不过bit是字位,不是字节.字节用英文byte表示。
        计算机所有的数据信息都是由二进制的0,1组成的,B(Byte)就是字节,1B=8bit(位),2的10次幂是1024,
        我们所说的硬盘容量是40GB、80GB、160GB,这里的B指是的Byte也就是“字节”。
        1KB=1024bytes=2^10bytes
        1MB=1024KB=2^20bytes
        1GB=1024MB=2^30bytes
        1B=1byte也就是一字节
-----------------------------------------------------
        在Windows操作系统当中:
        1024字节=1kb,1024KB=1MB,1024MB=1GB,1024GB=1TB
        一般的硬盘和闪存生产商是和Windows不同的:
        1000字节=1KB,1000KB=1MB,1000MB=1GB,1000GB=1TB
        所以,有的时候发现买硬盘的时候发现实际容量会变少。
-----------------------------------------------------
        硬盘的常用单位是GB,其他单位有:
        KB(Kilobyte)
        MB(Megabyte)
        TB(Terabyte)
        PB(Petabyte)
        EB(Exabyte)各种单位之间的换算关系如下:
        1KB=1024B
        1MB=1024KB=1048576B
        1GB=1024MB
        1TB=1024GB
        1PB=1024TB
        1EB=1024PB
比TB还大的单位
        8bit=1Byte
        1024Byte=1KB
        1024KB=1MB
        1024MB=1GB
        1024GB=1TB
        1024TB=1PB
        1024PB=1EB
        1024EB=1ZB
        1024ZB=1YB
        1024YB=1NB
        1024NB=1DB
        从小到大:
        MB、GB、TB、PB、EB、ZB、YB、NB、DB。
        (bit、B、KB、MB、GB、TB、PB、EB、ZB、YB、NB、DB)。
        KMGT PEZYND
        petabytes (1 PB=1024 TBs),
        EB (1 exabyte=1024 PBs),
        ZB (1 zettabyte=1024 EBs),
        YB (1 yottabyte - 1024 ZBs)。
        10的6次方为“兆”(M),
        10的9次方为“吉”(G),
        10的12次方为“太”(T),
        10的15次方为“拍”(P),
        10的18次方为“艾”(E)。
        PB、EB、ZB、YB民用领域用的少,但在军用,医疗,气象等领域有广泛的应用呢?
        虽然比TB还要大的单位都设计好了。不过现在最大只能用到TB了。PB……服务器用的吧。
        EB、ZB、YB、、、别想了,TB比EB,就像,KB比GB……什么概念?
        10^0 一
        10^1 十
        10^2 百
        10^3 千
        10^4 万
        10^5 十万
        10^6 百万
        10^7 千万
        10^8 亿
        10^9 十亿(吉)
        10^10 百亿
        10^11 千亿
        10^12 兆(万亿)
        10^13 十兆
        10^14 百兆
        10^15 千兆(拍)
        10^16 京
        10^17 十京
        10^18 百京(艾)
        10^19 千京
        10^20 垓
        10^21 十垓(泽)
        10^22 百垓
        10^23 千垓
        10^24 秭(尧)
        10^25 十秭
        10^26 百秭
        10^27 千秭
        10^28 穰
        10^29 十穰
        10^30 百穰
        10^31 千穰
        10^32 沟
        10^33 十沟
        10^34 百沟
        10^35 千沟
        10^36 涧
        10^37 十涧
        10^38 百涧
        10^39 千涧
        10^40 正
        10^41 十正
        10^42 百正
        10^43 千正
        10^44 载
        10^45 十载
        10^46 百载
        10^47 千载
        10^48 极
        10^49 十极
        10^50 百极
        10^51 千极
        10^52 恒河沙
        10^53 十恒河沙
        10^54 百恒河沙
        10^55 千恒河沙
        10^56 阿僧祇
        10^57 十阿僧祇
        10^58 百阿僧祇
        10^59 千阿僧祇
        10^60 那由他
        10^61 十那由他
        10^62 百那由他
        10^63 千那由他
        10^64 不可思议
        10^65 十不可思议
        10^66 百不可思议
        10^67 千不可思议
        10^68 无量大数
        10^69 十无量大数
        10^70 百无量大数
        10^71 千无量大数
        10^72 Espana
        10^73 十Espana
        10^74 百Espana
        10^75 千Espana
        10^76
        10^77
        10^78
        10^79
        10^80
        10^81
...... ......
        10^100 Googol
...... ......
        10^Googol Googolplex