lvs启动脚本

LVS_DR 脚本

 1. #!/bin/sh 
 2. # lvs      Start lvs 
 3. # chkconfig: 2345 08 92 
 4. # description:  Starts, stops and saves lvs 
 5.  
 6. SNS_VIP=192.168.16.200 
 7. SNS_RIP1=192.168.10.253 
 8. SNS_RIP2=192.168.10.254 
 9.  
 10.  
 11. . /etc/rc.d/init.d/functions 
 12.  
 13. #logger $0 called with $1 
 14. retval=0 
 15. start() 
 16.       #set squid vip 
 17.       /sbin/ipvsadm --set 30 5 60 
 18.       /sbin/ifconfig eth0:0 $SNS_VIP broadcast $SNS_VIP netmask 255.255.255.255 broadcast $SNS_VIP up 
 19.       /sbin/route add -host $SNS_VIP dev eth0:0 
 20.       /sbin/ipvsadm -A -t $SNS_VIP:80 -s wlc -p 120 
 21.       /sbin/ipvsadm -a -t $SNS_VIP:80 -r $SNS_RIP1:80 -g -w 1 
 22.       /sbin/ipvsadm -a -t $SNS_VIP:80 -r $SNS_RIP2:80 -g -w 1 
 23.       touch /var/lock/subsys/ipvsadm > /dev/null 2 >&1 
 24.       echo "ipvsadm started" 
 25.  } 
 26.  
 27. stop() 
 28.       /sbin/ipvsadm -C 
 29.       /sbin/ipvsadm -Z 
 30.       ifconfig eth0:0 down 
 31.       route del $SNS_VIP 
 32.       rm -rf /var/lock/subsys/ipvsadm > /dev/null 2 >&1 
 33.       echo "ipvsadm stoped" 
 34.  
 35. status() 
 36.       if [ ! -e /var/lock/subsys/ipvsadm ];then 
 37.              echo "ipvsadm stoped" 
 38.              exit 1 
 39.       else 
 40.              echo "ipvsadm OK" 
 41.       fi 
 42.  
 43. case "$1" in 
 44.        start) 
 45.             start 
 46.             ;; 
 47.        stop) 
 48.            stop 
 49.             ;; 
  •        status) 
  •            status
  •             ;;
          restart)
  •            stop  
  •         start 
  •             ;; 
 50.           *) 
 51.       echo $"Usage: $0 {start|stop|status}" 
 52.       retval=1 
 53. esac 
 54. exit $retval 

 用service命令启动该脚本

 1. [root@localhost]# vim /etc/rc.d/init.d/lvs 输入上面的脚本内容(具体参数需要自己更改),保存
 2. [root@localhost]# chmod 755 /etc/rc.d/init.d/lvs
 3. [root@localhost]# service lvs start 
 4. ipvsadm started 
 5. [root@localhost]# service lvs status 
 6. ipvsadm OK 
 7. [root@localhost]# service lvs restart 
 8. ipvsadm stoped 
 9. ipvsadm started 
 10. [root@localhost]# service lvs stop 
 11. ipvsadm stoped 

使用chkconfig把lvs脚本添加到开机自启动项

 1. [root@localhost ]chkconfig --add lvs 
 2. [root@localhost ]chkconfig --level 2345 lvs on 
 3. [root@localhost ]chkconfig --list lvs 
 4. lvs   0:关闭  1:关闭  2:启用  3:启用  4:启用  5:启用  6:关闭 

在这个步骤的时候,遇到过一些麻烦,现问题已经解决,需要注意的是脚本中以下代码不能有错误,不然可能会遇到添加不上的情况,

  • #!/bin/sh 
  • # lvs      Start lvs 
  • # chkconfig: 2345 08 92 
  • # description:  Starts, stops and saves lvs 
  • #

chkconfig的相关知识,附链接,有兴趣的可参考

http://shhyang.blog.51cto.com/714134/207055

http://wenku.baidu.com/view/9bbc7b6448d7c1c708a145de.html

 LVS_RealServer 脚本

 1. #!/bin/bash 
 2. SNS_VIP=192.168.16.200 
 3. . /etc/rc.d/init.d/functions 
 4.  
 5. case "$1" in 
 6. start) 
 7. ifconfig lo:0 $SNS_VIP netmask 255.255.255.255 broadcast $SNS_VIP 
 8. /sbin/route add -host $SNS_VIP dev lo:0 
 9. echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore 
 10. echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce 
 11. echo "1" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore 
 12. echo "2" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce 
 13. sysctl -p >/dev/null 
 14. echo "RealServer Start Ok" 
 15. ;; 
 16. stop) 
 17. ifconfig lo:0 down 
 18. route del $LVS_VIP >/dev/null 2 >&1 
 19. echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_ignore 
 20. echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/lo/arp_announce 
 21. echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_ignore 
 22. echo "0" >/proc/sys/net/ipv4/conf/all/arp_announce 
 23. echo "RealServer Stoped" 
 24. ;; 
 25. *) 
 26. echo "Usage: $0 {start|stop}" 
 27. exit 1 
 28. esac