shell监控脚本-监控CDN 首页

注意:请先参考 shell监控脚本-准备工作,监控脚本rhel5 下测试正常,其它版本的linux 系统请自行测试
#监控CDN 首页

 1. cat chk_cdn.sh

 2. #!/bin/bash

 3. #

 4. #script_name:chk_cdn.sh

 5. #check cdn index.html

 6. #Domain name resolution

 7. #

 8. #last update 20130320 by dongnan

 9. #bbs# http://bbs.ywwd.net/

 10. #blog# http://dngood.blog.51cto.com

 11. #

 12. #tail error.log  

 13. #curl: (6) name lookup timed out

 14. #variables  

 15. #check_time=2        #检查间隔时间,2s

 16. check_count=8        #故障后检查次数,8次

 17. fault_count=4        #故障次数大于(4次),则认为不可用

 18. www_url="http://www.test.com"

 19. domain=www.test.com

 20. sh_dir=/root/sh/

 21. crondir=${sh_dir}crontab

 22. error_log=${crondir}/log/cdn_error.log

 23. flag_file=${crondir}/log/cdn.flag

 24. echo=/bin/echo

 25. curl=/usr/bin/curl

 26. options='--connect-timeout 3 -IL -A "check_cdn_www"'

 27. source ${sh_dir}/CONFIG

 28. #main

 29. test -e "${crondir}/log" || mkdir -p "${crondir}/log"

 30. #true

 31. if $curl $options $www_url > /dev/null 2>&1 ;then

 32. #flag

 33.    if [ -f $flag_file ];then

 34.        #sms

 35.        #for mobile in $MOBILES; do

 36.            #$echo "cdn_www ok" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT "$mobile" -unicode

 37.            #$echo "cdn_www_index.html ok"

 38.        $done

 39.        #email

 40.        for mail in $MAILS;do

 41.            $echo "$domain ok" | mail -s "cdn ok" $mail

 42.        done

 43.        #flag

 44.        test -e "$flag_file" && rm -f "$flag_file"

 45.    fi

 46. #false

 47. else

 48. #flag真退出脚本

 49.    test -e $flag_file && exit 0

 50. check_failed=0

 51.    #

 52.    for((i=1;i<="$check_count";i++));do

 53. check_date=$(date '+ %F %T')

 54.        #curl 值取反

 55.        if ! $curl $options $www_url > /dev/null 2>&1;then

 56.            #变量加1

 57.            ((check_failed++))

 58.            #error.log

 59.            $echo "$(/bin/date +'%F %T') $www_url $check_failed fault" >> "$error_log"

 60.            /usr/bin/dig "$domain" >> "$error_log"

 61.            #

 62.            sleep 1

 63.        fi

 64.    done

 65.    #

 66.    if [ "$check_failed" -gt "$fault_count" ];then

 67.         #sms

 68.         #for mobile in $MOBILES;do

 69.             #$echo "www_cdn_index.html error" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT "$mobile" -unicode

 70.             #/bin/date +'%F %T' && $echo "www_cdn_index.html error"

 71.         #done

 72.         #email

 73.         for mail in $MAILS;do

 74.             $echo "$domain error" | mail -s "cdn error" $mail

 75.         done

 76.         #flag

 77.         $echo "cdn_www_index.html error" > "$flag_file"

 78.         #log

 79.    fi

 80. fi

#  
结束
更多请:  
linux 系统运维  37275208  
vmware 虚拟化  166682360