Today ,I try to install kali2.0

then I will paste some text to install flash-plugin


root@lp:~# apt-get install flash
flashbake                       flashproxy-client
flashbench                      flashproxy-common
flashcache-dkms                 flashproxy-facilitator
flashcache-utils                flashproxy-proxy
flashplugin-nonfree             flashrom
flashplugin-nonfree-extrasound  flashybrid
root@lp:~# apt-get install flashp
flashplugin-nonfree             flashproxy-common
flashplugin-nonfree-extrasound  flashproxy-facilitator
flashproxy-client               flashproxy-proxy
root@lp:~# apt-get install flashplugin-nonfree
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树       
正在读取状态信息... 完成       
建议安装的软件包:
  konqueror-nsplugins ttf-mscorefonts-installer ttf-xfree86-nonfree
  flashplugin-nonfree-extrasound hal
下列【新】软件包将被安装:
  flashplugin-nonfree
升级了 0 个软件包,新安装了 1 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 0 个软件包未被升级。
需要下载 17.9 kB 的软件包。
解压缩后会消耗掉 180 kB 的额外空间。
获取:1 http://mirrors.ustc.edu.cn/kali/ sana/contrib flashplugin-nonfree i386 1:3.6.1 [17.9 kB]
下载 17.9 kB,耗时 0秒 (36.3 kB/s)           
正在选中未选择的软件包 flashplugin-nonfree。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 342775 个文件和目录。)
正准备解包 .../flashplugin-nonfree_1%3a3.6.1_i386.deb  ...
正在解包 flashplugin-nonfree (1:3.6.1) ...
正在处理用于 man-db (2.7.0.2-5) 的触发器 ...
正在处理用于 gnome-menus (3.13.3-6) 的触发器 ...
正在处理用于 desktop-file-utils (0.22-1) 的触发器 ...
正在处理用于 mime-support (3.58) 的触发器 ...
正在处理用于 hicolor-icon-theme (0.13-1) 的触发器 ...
正在设置 flashplugin-nonfree (1:3.6.1) ...
--2015-10-17 14:33:21--  https://fpdownload.adobe.com/get/flashplayer/pdc/11.2.202.540/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz
正在解析主机 fpdownload.adobe.com (fpdownload.adobe.com)... 184.50.204.219
正在连接 fpdownload.adobe.com (fpdownload.adobe.com)|184.50.204.219|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度:6954096 (6.6M) [application/x-gzip]
正在保存至: “/tmp/flashplugin-nonfree.x9Qc0Yw6D9/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz”

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  169K 40s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 60.1K 75s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  299K 57s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  219K 50s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  3%  108K 52s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  4%  102K 54s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  232K 50s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  5%  180K 47s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  114K 48s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  173K 46s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  114K 47s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  8%  120K 47s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  9%  150K 46s
   650K .......... .......... .......... .......... .......... 10%  115K 46s
   700K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  168K 45s
   750K .......... .......... .......... .......... .......... 11%  116K 45s
   800K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  149K 45s
   850K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  120K 45s
   900K .......... .......... .......... .......... .......... 13%  114K 45s
   950K .......... .......... .......... .......... .......... 14%  172K 44s
  1000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 97.0K 44s
  1050K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  201K 43s
  1100K .......... .......... .......... .......... .......... 16%  119K 43s
  1150K .......... .......... .......... .......... .......... 17%  114K 43s
  1200K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  174K 42s
  1250K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  111K 42s
  1300K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  148K 41s
  1350K .......... .......... .......... .......... .......... 20%  125K 41s
  1400K .......... .......... .......... .......... .......... 21%  115K 41s
  1450K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  161K 40s
  1500K .......... .......... .......... .......... .......... 22%  118K 40s
  1550K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  155K 39s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 24%  115K 39s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  120K 39s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 25%  160K 38s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 26%  119K 38s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  152K 37s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 27%  114K 37s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 28%  122K 37s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 29%  158K 36s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  116K 36s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  155K 36s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 31%  116K 35s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  119K 35s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  160K 35s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  120K 34s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 34%  154K 34s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 35%  115K 33s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  120K 33s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 36%  158K 33s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 37%  122K 32s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  150K 32s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  114K 32s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 39%  121K 31s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 40%  161K 31s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  117K 30s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 41%  152K 30s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 42%  116K 30s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 43%  120K 29s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  160K 29s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 44%  120K 29s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 45%  150K 28s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  115K 28s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  171K 27s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 47%  114K 27s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 48%  120K 27s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 92.8K 26s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  220K 26s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 50%  171K 25s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 51%  112K 25s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 52%  151K 25s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  122K 24s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 53%  114K 24s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 54%  176K 24s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  113K 23s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 55%  154K 23s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 56%  119K 22s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 57%  116K 22s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  171K 22s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 58%  115K 21s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 59%  142K 21s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 60%  125K 21s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  114K 20s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  173K 20s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 62%  114K 19s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 63%  149K 19s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  120K 19s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 64%  115K 18s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 65%  173K 18s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  115K 17s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 66%  151K 17s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 67%  120K 17s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 68%  114K 16s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  174K 16s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  104K 16s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 70%  172K 15s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 71%  119K 15s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  116K 14s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  170K 14s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  116K 14s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 74%  148K 13s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  121K 13s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 75%  116K 13s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  171K 12s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 77%  114K 12s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  150K 11s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 78%  121K 11s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 79%  115K 11s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  168K 10s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 80%  115K 10s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 81%  153K 9s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 82%  120K 9s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  114K 9s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 83%  169K 8s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  116K 8s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 85%  151K 8s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  119K 7s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 86%  162K 7s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 87%  118K 6s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 88%  117K 6s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  150K 6s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 89%  117K 5s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 90%  166K 5s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 91%  119K 5s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  151K 4s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  115K 4s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 93%  120K 3s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  160K 3s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 94%  120K 3s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 95%  142K 2s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 96%  119K 2s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  121K 1s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 97%  162K 1s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 98%  118K 1s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  138K 0s
  6750K .......... .......... .......... .......... .         100%  146K=52s

2015-10-17 14:34:14 (131 KB/s) - 已保存 “/tmp/flashplugin-nonfree.x9Qc0Yw6D9/install_flash_player_11_linux.i386.tar.gz” [6954096/6954096])


just a simple tip