shell对于字符串的操作:
以下为代码内容:
得到长度
代码:
%x="abcd"
# 方法一 %expr length $x 4
# 方法二 %echo ${#x} 4
# 方法三 %expr "$x" : ".*" 4 # expr 的帮助
# STRING : REGEXP   anchored pattern match of REGEXP in STRING

查找子串
代码:
%expr index  $x "b"
2
%expr index  $x "a"
1
%expr index  $x "b"
2
%expr index  $x "c"
3
%expr index  $x "d"
4

得到子字符串
代码:
# 方法一
# expr <string> startpos length
%expr substr "$x" 1 3
abc
%expr substr "$x" 1 5
abcd
%expr substr "$x" 2 5
bcd
# 方法二 (BrantC:没看懂这个方法!哦!明白了!
# ${x:pos:lenght}
%echo ${x:1}
bcd
%echo ${x:2}
cd
%echo ${x:0}
abcd
%echo ${x:0:2}
ab
%pos=1
%len=2
%echo ${x:$pos:$len}
bc

匹配正则表达式
代码:
# 打印匹配长度
%expr match $x "."
1
%expr match $x "abc"
3
%expr match $x "bc"
0

字符串的掐头去尾
代码:
%x=aabbaarealwwvvww
%echo "${x%w*w}"
aabbaarealwwvv
%echo "${x%%w*w}"
aabbaareal
%echo "${x##a*a}" lwwvvww %echo "${x#a*a}"
bbaarealwwvvww
其中 , # 表示掐头, 因为键盘上 # 在 $ 的左面。
其中 , % 表示%, 因为键盘上 % 在 $ 的右面。
单个的表示最小匹配,双个表示最大匹配。
也就是说,当匹配的有多种方案的时候,选择匹配的最大长度还是最小长度。
字符串的替换
代码:
%x=abcdabcd
%echo ${x/a/b}
# 只替换一个 bbcdabcd
%echo ${x//a/b}
# 替换所有 bbcdbbcd

不可以使用 regexp , 只能用 * ? 的文件扩展方式。

转自:http://blog.163.com/wubangyu_2000/blog/static/4329065620081123231105/