vim中编写代码的缩进最近看了vim的一个帮助文档,整理出来的。

比如有以下排列不整齐的代码:
代码1
if (flag) {
     test1=0;
test2=0;
     flag=0;
test4=0;
test5=0;
}
1。排列整齐test2=0;。
首先将光标移动到这一行,按下“=”键,再任意方向移动光标即可。
如代码2:
if (flag) {
     test1=0;
     test2=0;
     flag=0;
test4=0;
test5=0;
}
2。排列整齐
test4=0;
test5=0;。
将光标移动到{}之间,按下“=a{”即可。
if (flag) {
     test1=0;
     test2=0;
     flag=0;
     test4=0;
     test5=0;
}
2。排列整个程序用“gg=G”