1. #include<iostream>  
 2. using namespace std;  
 3. void exchange(int &i,int &j);  
 4. void quicksort(int i,int j,int A[],int &m);  
 5. int partition(int i,int j,int A[],int &m);  
 6. int main(){  
 7.     int A[]={0,1,4,9,11,3,6,7,18,21,5};  
 8.     int m;  
 9.     quicksort(0,10,A,m);  
 10.     for(int i=0;i<11;i++)cout<<A[i]<<" ";  
 11.     cout<<endl;  
 12.     cin>>m;  
 13.     return 0;  
 14.       
 15. }  
 16. //i为数组的下界,j为数组的上界  
 17. void quicksort(int i,int j,int A[],int &m){  
 18.     int p,q;  
 19.     int d=partition(i,j,A,m);  
 20.     //可能存在d=i的情况  
 21.     if(d-1>i)  
 22.     quicksort(i,d-1,A,p);  
 23.     if(d+1<j)  
 24.     quicksort(d+1,j,A,q);  
 25. }  
 26. //返回值为划分的位置  
 27. int partition(int i,int j,int A[],int &m){  
 28.     if(i==j) return i;  
 29.     int elem=A[i];  
 30.     int p=i+1;  
 31.     while(true){  
 32.     while(A[p]<=elem)p++;  
 33.     while(A[j]>elem)j--;  
 34.     if(p<j)exchange(A[p],A[j]);  
 35.     //把划分元素移到分界点  
 36.     //p>=j时,划分完毕  
 37.     else {exchange(A[j],A[i]);break;}  
 38.     //划分位置在j  
 39.     }  
 40.     return j;  
 41.       
 42.       
 43. }  
 44.  
 45. void exchange(int &i,int &j){  
 46. int temp=j;  
 47. j=i;  
 48. i=temp;  
中间出了点问题

不过还是弄出来了。。