Windows Server 2008 视频突击系列 作者原发
《掌控Windows Server 2008活动目录》下载网址
出版社文章
视频下载
                                                                                                                 
 
第一章 搭建单域环境
第二章 管理域用户和组
第三章 组策略管理计算机
第四章 组策略管理用户环境
第五章 组策略部署软件
第六章 管理组策略
第七章 规划单域架构
第八章 创建活动目录林
第九章 迁移域用户和计算机
第十章 管理活动目录复制
第十一章 管理操作主控
第十二章 维护活动目录数据库
第十三章 Windows Server 2008 R2 活动目录新增功能