Today 是2011年的元月的第十九天,有点小累。不过蛮充实的,好久没有学这么多东西了,现在学的很多基础,需要理解,记忆的东西很多。这充实又累的感觉真好!
         还是总结一下今天学到的东西的吧 免得一会又忘了~~
讲了,结构,枚举 和数组。  重点枚举 最重要的是数组。。。
结构的特点,
属于值类型 。
在实例化时可以不使用new运算符。
访问修饰符可以是public 和 internal 默认是后者。
枚举  这个比较好玩~ Enum.Format能够根据指定格式将指定枚举类型的指定值转换为其等效的字符串表示形式。
重点是数组  这个比较头疼啊 
一维数组,二维数组  多维数组 交错数组。。
二维数组用foreach遍历 较好。

                                                                                                                                      2011.1.19