POJ 2479 Maximum sum,题目大意是:对于给定的整数序列A={a1, a2,..., an},我们如下定义函数 d(A):

POJ 2479 Maximum sum_手机开发


我们的目标就是求出d(A)

解决方案:
这个题目是一个典型的动态规划题目,我们可以这样看,d(A)最大,即两个子序列之和最大,而这两个子序列是不相交的,因而我们可以将题目转换为如下形式:
第一步,对于位置i,求i左边序列(可以包含i)的最大值和i右边序列的最大值。在程序中分别用leftMax和rightMax数组进行保存。
第二步,然后对i取不同的值,即遍历i,得到d(A)。

如对于序列A = {1 -1 2 2 3 -3 4 -4 5 -5},我们对于A[0],求其左边序列(就是它自己)的最大值和它右边序列的最大值,然后相加,保存相应的值d。
然后对于A[1],求其左边序列的最大值和右边序列的最大值,然后相加,和上次计算的出来的d比较,若大,则保存之,若小,则废弃之。
......
依次循环下去

在上述过程中,我们还会总结出一个规律,当我们遍历 i 来计算leftMax时,需要一个数组left来保存“包含input[i]的连续序列的和的最大值”,这个解释一下,如序列 input = {1,1,-6,-3,5,4},当 i 为3,即扫描到input[3] = -3时,这时我们来求left[3],我们发现包含input[3]的连续序列的和的最大值为-3,即这个序列就是其自己。而对于left[2]来说,left[2] = -4,即这个序列为{1,1,-6}。www.189works.com

我们就用input = {1,1,-6,-3,5,4}来扫描一遍,

i = 0,input[0] = 1,left[0] = 1,leftMax[0] = 1;

i = 1,input[1] = 1,left[1] = 1 + 1 = 2,leftMax[1] = 2;

i = 2,input[2] = -6,left[2] = 1 + 1 + -6 = -4,leftMax[2] = 2;

i = 3,input[3] = -3,left[3] = -3,leftMax[3] = 2;

i = 4,input[4] = 5,left[4] = 5,leftMax[4] = 5;

i = 5,input[5] = 4,left[5] = 9,leftMax[5] = 9;

结合代码走一遍就会明白整个过程了。

代码如下:

 1 #include  2 #define LEN 50000 3 int main() 4 { 5   int input[LEN]; 6   int left[LEN]; 7   int right[LEN]; 8 9   int leftMax[LEN];10   int rightMax[LEN];11 12   int max = -500000000;13 14   int cases;15   int n;16   scanf("%d", &cases);17 18   while(cases--)19   {20     scanf("%d", &n);21     if(n < 2)22       break;23     int i;24     for(i = 0; i < n; i++)25     {26       scanf("%d", &input[i]);27       if(i == 0)28       {29         left[0] = input[0];30         leftMax[0] = left[0];31         if(leftMax[0] > max)32           max = leftMax[0];33       }34       else35       {36         if(left[i - 1] < 0)37         {38           left[i] = input[i];39           if(left[i] > max)40             max = left[i];41           leftMax[i] = max;42         }43         else44         {45           left[i] = input[i] + left[i-1];46           if(left[i] > max)47             max = left[i];48           leftMax[i] = max;49         }50       }51     }52     max = -500000000;53     for(i = n - 1; i >=0; i--)54     {55       if(i == n - 1)56       {57         right[i] = input[n-1];58         rightMax[i] = right[i];59         if(rightMax[i] > max)60           max = rightMax[i];61       }62       else63       {64         if(right[i + 1] < 0 )65         {66           right[i] = input[i];67           if(right[i] > max)68             max = right[i];69           rightMax[i] = max;70         }71         else72         {73           right[i] = input[i] + right[i + 1];74           if(right[i] > max)75             max = right[i];76           rightMax[i] = max;77         }78       }79     }80     max = -500000000;81 82     if(n == 2)83       max = input[0] + input[1];84     else85     {86       for(i = 0; i < n - 1; i++)87       {88         if((leftMax[i] + rightMax[i+1]) > max)89           max = leftMax[i] + rightMax[i+1];90       }91     }92 93     printf("%d\n", max);94     max = -500000000;95   }96   return 0;97 }