Linux获得帮助的能力很重要,因为大脑不可能也没有必要记得住那么多指令,所以只需要用时查看帮助即可

image


whatis帮助

image


内部和外部命令帮助

image


image


man帮助介绍

image


image


image


image


image


Man帮助内搜索

image


官方网站帮助

image


image