public void test()
{
    String a = "写着玩,字符转数字";
    char[] b = a.toCharArrat();
    int c;
    for(int i = 0; i<b.length; i++)
    {
        c = b[i]
        System.out.println(c);
    }
     
    int[] c = {20889,30528,29609,65292,23383,31526,36716,25968,23383};
    for (int i = 0; i < c.length; i++) 
    {
        d = (char)c[i];
        System.out.print(d);
    }
}
输出结果
20889
30528
29609
65292
23383
31526
36716
25968
23383
写着玩,字符转数字
 
 
 
 
还可以这样
public void test()
{
    String a = "写着玩,字符转数字";
    char[] b = a.toCharArrat();
    int c;
    for(int i = 0; i<b.length; i++)
    {
        c = b[i]+i
        System.out.println(c);
    }
     
    int[] c = {20889,30529,29611,65295,23387,31531,36722,25975,23391};
    for (int i = 0; i < c.length; i++) 
    {
        d = (char)(c[i]-i);
        System.out.print(d);
    }
}
输出结果
20889
30529
29611
65295
23387
31531
36722
25975
23391
写着玩,字符转数字
 
 
这一般没什么用,我是突然想到如果我写一个不想让人知道内容的说说就可以这样转换成数字发出去,
当我想知道时在转换回来