#!/bin/env python


#这句会生成一个列表[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9]

list_a = [item for item in range(10) ]


#下面对这个列表进行筛选(条件为偶数)

list_b = [item for item in list_a if(item%2==0)]

#这样就可以筛选出列表中的偶数


#其实列表解析可以看成是这样的

#[变量(或变量运算表达式)      迭代器(可迭代对象 相当于是一个for循环)     筛选条件]

#下面这个会生成0-10所有数的平方

list_c = [item**2  for item in range(11)]


#当然也是可以添加判断条件的

#list_c = [item**2 for item in range(11) if(item %2 ==0)]

#请读者自行上机调试

#俗话说:眼过千遍,不如手过一遍


#如果对本文内容或者结果有疑问的话,请留言,我会尽快回复,共同学习,共同进步。

#质疑以及好奇是学习最好最快的方式