1. JumpServer  http://www.jumpserver.org/

  2. CrazyEye   https://github.com/triaquae/CrazyEye