top命令


功能说明

    top命令提供了对系统处理器状态的实时监控,它能够实时显示系统中各个进程的资源占用情况。用法如下:

  top [选项] 

常用参数

选项含义
a显示所有用户的进程,包含每个程序的完整路径
-x显示所有系统程序,包括哪此没有终端的程序
-u显示使用都的名称和起始时间
-f详细显示程序执行的路径群
-c只显示进程的名称,不显示进程的完整路径
-e将除内核进程以外所有进程的信息写到标准输出(等同于-A)

常用组合:

ps -ef          #显示所有进程信息,连同命令行

ps aux           #列出目前所有的正在内存当中的程序

ps axjf         #以树形结构显示进程

示例