sudo apt-get install mysql-server mysql-client

中间会提示输入Root用户密码,依次输入即可。
 
启动MySQL
sudo /etc/init.d/mysql start
 
mysql -uroot -p
输入mysql密码
mysql> show databases;
+——————–+
| Database |
+——————–+
| information_schema |
| mysql |
+——————–+
mysql已正确安装了。