outlook中遇到的问题:1.大部分邮箱需要开通pop和smtp服务。
                                            2.outlook设置需要注意一下:
1.请点击“服务器”标签,然后在下端“发送邮件服务器”处,选中“我的服务器要求身份验证”选项,并点击右边“设置”标签,选中“使用与接收邮件服务器相同的设置”;
2.如需在邮箱中保留邮件备份,点击“高级”,勾选“在服务器上保留邮件副本”;
3.outlook用起来比较方便,能及时反馈邮箱收发信息,提醒你及时处理。