LVM: Logical Volume Manager, Version: 2

dm: device mapper,将一个或多个底层块设备组织成一个逻辑设备的模块

/dev/dm-#

/dev/mapper/VG_NAME-LV_NAME

/dev/VG_NAME/LV_NAME


wKiom1c5Q3qxF-wXAADnDQGBsvs557.jpg

PV、VG、LV三者关系


pv管理工具:

pvs:简要pv信息显示

pvdisplay:显示pv的详细信息

pvcreate /dev/DEVICE: 创建pv


vg管理工具:

vgs

vgdisplay

vgcreate  [-s #[kKmMgGtTpPeE]] VolumeGroupName  PhysicalDevicePath [PhysicalDevicePath...]

vgextend  VolumeGroupName  PhysicalDevicePath [PhysicalDevicePath...]

vgreduce  VolumeGroupName  PhysicalDevicePath [PhysicalDevicePath...]

先做pvmove

vgremove


lv管理工具:

lvs

lvdisplay

lvcreate -L #[mMgGtT] -n NAME VolumeGroup

lvremove /dev/VG_NAME/LV_NAME

扩展逻辑卷:

# lvextend -L [+]#[mMgGtT] /dev/VG_NAME/LV_NAME

# resize2fs /dev/VG_NAME/LV_NAME

缩减逻辑卷:

# umount /dev/VG_NAME/LV_NAME

# e2fsck -f /dev/VG_NAME/LV_NAME

# resize2fs /dev/VG_NAME/LV_NAME #[mMgGtT]

# lvreduce -L [-]#[mMgGtT] /dev/VG_NAME/LV_NAME

# mount

快照:snapshot

lvcreate -L #[mMgGtT] -p r -s -n snapshot_lv_name original_lv_name